Regulamin sklepu internetowego sklep.dzikieplasy.pl

obowiązujący od dnia 1.01.2020r.

Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Regulamin: niniejszy regulamin sklepu internetowego Dzikie Pląsy.
 2. Sprzedawca: firma Republika Smyka z siedzibą w Borkowie (80-180) przy ul. Klasycznej 2/2, NIP:9570764348, REGON 383647785, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 3. Sklep: sklep internetowy Dzikie Pląsy prowadzony przez sprzedawcę za pośrednictwem specjalnie utworzonej dla sklepu strony internetowej.
 4. Strona internetowa sklepu: sklep.dzikieplasy.pl
 5. Adres poczty elektronicznej sprzedawcy: [email protected]
 6. Kupujący: klient, z którym sprzedawca zawarł umowę sprzedaży.
 7. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 8. Konsument: kupujący będący osobą fizyczną, który zawarł ze sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Zamówienie specjalne: zamówienie dotyczące zakupu produktu szytego na specjalne życzenie klienta na określony przez niego wymiar.
 11. Prawo odstąpienia: prawo konsumenta do odstąpienia od zawartej ze sprzedawcą umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 12. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w sklepie.
 13. Rękojmia: odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne nabytego przez kupującego produktu.
 14. Koszyk: element sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty i w którym klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia przed jego złożeniem.
 15. Konto: konto Klienta w sklepie, umożliwiające klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie, w którym m. in. są gromadzone dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach; założenie Konta jest darmowe.
 16. Newsletter: informacje handlowe dotyczące aktualnej oferty sklepu przesyłane klientowi na jego życzenie i za jego zgodą w formie wiadomości mailowych wysyłanych cyklicznie przez sprzedawcę na adres poczty elektronicznej klienta.
 17. Adres reklamacyjny: Sklep Dzikie Pląsy, ul. Klasyczna 2/2, 80-180 Borkowo.
 18. Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi).

Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie oraz zasady korzystania ze sklepu.
 2. Klient może skontaktować się ze sklepem poprzez pocztę e-mail: [email protected], formularz kontaktowy na stronie sklepu oraz listownie.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze sklepu klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego pełna akceptacja.

Składanie i realizacja zamówień

 1. Prezentowane na stronie internetowej informacje dotyczące zamieszczonych tam produktów nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Podane na stronie internetowej sklepu ceny za poszczególne towary są wyrażone w złotych polskich i stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT).
 3. W celu dokonania zakupu w sklepie, klient ma możliwość złożenia zamówienia wybranych przez siebie produktów. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów umieszczonych w koszyku, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, sposób płatności; miejsce wydania rzeczy, dane klienta i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy nim a sprzedawcą.
 4. Klient może złożyć zamówienie jako gość lub zarejestrować swoje konto w sklepie.
 5. Rejestracja konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej sklepu, poprzez podanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych klienta, w szczególności takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Utworzenie konta klienta następuje w momencie otrzymania od sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji konta. Podane przy utworzeniu konta dane klienta zostają przypisane do jego konta i zachowane do czasu usunięcia tego konta przez klienta. Posiadanie konta zwalnia klienta z konieczności ponownego podania jego danych podczas składania kolejnych zamówień w sklepie. Formularz zamówienia zostanie automatycznie uzupełniony o dane klienta przypisane do jego konta. Klient może w każdym momencie zmienić swoje dane, jak również usunąć konto. Prowadzenie konta klienta jest darmowe.
 6. Złożenie zamówienia jako gość wymaga jednorazowego podania wskazanych w pkt. 4 danych poprzez uzupełnienie formularza zamówienia udostępnionego na stronie internetowej sklepu. Klient, który nie utworzył konta w sklepie, musi każdorazowo wypełniać formularz zamówienia danymi podczas składania kolejnych zamówień.
 7. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego sklep.dzikieplasy.pl
 8. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 9. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych potrzebnych do wysyłki tj. imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy. Nieprawidłowe wypełnienie formularza bądź podanie błędnych danych może spowodować odstąpienie Sklepu internetowego od realizacji Zamówienia.
 10. Procedura zakupu w sklepie składa się z następujących po sobie kroków:

  – Dodanie produktu do koszyka (wybór rozmiaru i ilości).
  – Kliknięcie przycisku „Zamawiam”.
  – Zalogowanie do konta lub rejestracja w przypadku braku konta albo kontynuacja jako gość.
  – Wybór sposobu i miejsca dostawy.
  – Wybór metody płatności.
  – Złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”. Użycie tego przycisku oznacza akceptację obowiązku zapłaty za zamówione produkty w przypadku otrzymania od sprzedawcy potwierdzenia zakupu.
  – Przesłanie Klientowi potwierdzenia zakupu na jego adres poczty elektronicznej.
  – Potwierdzenie zaksięgowania płatności na rachunku bankowym i przyjęcie zamówienia do realizacji.
  – Potwierdzenie wysyłki zamówionego produktu.

 11. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przesłania klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia zakupu na jego adres poczty elektronicznej.
 12. Kupujący może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], do momentu wysłania zamówionych produktów. Zmiana lub anulowanie zamówienia zostanie potwierdzona przez sprzedawcę wiadomością e-mail, zawierającą odpowiednio nowe potwierdzenie zakupu lub potwierdzenia anulowania zamówienia przez klienta. Anulowanie zamówienia przez klienta oznacza odstąpienie przez niego od umowy w rozumieniu art. 395 kodeksu cywilnego.
 13. Sprzedawca wstrzyma się z realizacją zamówienia do czasu otrzymania płatności za zakupione produkty. W przypadku gdy płatność nie pojawi się na rachunku bankowym sprzedawcy w ciągu 3 dni, sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej kupującego. W przypadku wpływu płatności po odstąpieniu przez sprzedawcę od umowy, środki pieniężne zostaną zwrócone kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 14. W przypadku gdy Klient opłacił już zamówienie przed otrzymaniem od sprzedawcy potwierdzenia zakupu i nie będzie można go zrealizować, klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. Klientowi zostanie zaoferowane inne rozwiązanie lub otrzyma on zwrot wpłaconej kwoty. Klient będzie poproszony o podanie numeru rachunku, na który zostanie zwrócona płatność. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od podania przez klienta rachunku bankowego, na który płatność ma zostać zwrócona.
 15. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia specjalnego, obejmującego zakup produktu spersonalizowanego według jego indywidualnych potrzeb. Do składania zamówień specjalnych nie mają zastosowania procedura składania zamówienia opisana w pkt. 7 ani przewidziane w regulaminie terminy dostawy.
 16. W celu złożenia zamówienia specjalnego klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej sprzedawcy z podaniem rodzaju produktu i jego preferowanych cech użytkowych, w szczególności: rozmiaru produktu. Sprzedawca wyśle klientowi odpowiedź dotyczącą możliwości zrealizowania zamówienia na produkt wytworzony według specyfikacji klienta wraz z podaniem ceny oraz przewidywanym terminem wykonania produktu specjalnego. Po akceptacji przez klienta przedstawionej w ten sposób propozycji, sprzedawca poinformuje klienta o dalszych krokach zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności o obowiązku podania przez klienta wymaganych danych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), dokonania wyboru rodzaju dostawy oraz sposobach i terminach płatności. Po otrzymaniu od klienta wiadomości zwrotnej zawierającej wymagane informacje, sprzedawca wyśle klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 17. Przystąpienie do realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu płatności kupującego, co zostanie potwierdzone przesłaniem na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sprzedawcy i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 18. Konsekwencje opóźnienia płatności kupującego przewidziane w pkt. 10, w tym uprawnienie sprzedawcy do odstąpienia od umowy, mają także zastosowanie do zamówień specjalnych.
 19. Po przystąpieniu przez sprzedawcę do realizacji zamówienia specjalnego kupujący nie może zmienić ani anulować złożonego zamówienia.
 20. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT potwierdzającą dokonany zakup, powinien podczas składania zamówienia kliknąć przycisk „chcę otrzymać fakturę VAT” i podać dane niezbędne do wystawienia faktury. W przypadku zamówień specjalnych klient powinien wyrazić wolę otrzymania faktury oraz podać dane niezbędne do jej wystawienia w wiadomości e-mail skierowanej do sprzedawcy przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przez sprzedawcę.
 21. Sprzedawca prowadzi na rzecz swoich klientów  usługę „newsletter”. Informacje handlowe zawarte w newsletterze są przekazywane klientom na ich adresy elektroniczne. W celu skorzystania z usługi klient powinien zapisać się do newslettera poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w formularzu dostępnym na stronie internetowej, i w każdej chwili może się z niego wypisać. Usługa newsletter jest darmowa i dobrowolna.

Metody płatności

 1. Klient może dokonać zapłaty za zakupiony produkt za pomocą niżej wymienionych metod płatności:

  – Gotówką – Klient dokonuje zapłaty odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy  kurierskiej lub Poczty Polskiej.
  – Przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany na stronie sklepu tj. 
  61 1140 2004 0000 3602 8081 3874 prowadzony dla firmy Republika Smyka, ul. Klasyczna 2/2, 80-180 Borkowo.
  – Płatność online za pomocą szybkich przelewów, BLIK lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), za pośrednictwem strony płatności operatora PayU.

 2. Płatności online obsługiwane są przez firmę PayU S.A. ul.Grunwaldzka 186 60-166 Poznań NIP: PL7792308495.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, będą one zwrócone na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na  odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu. Dowód zakupu może być wysłany w formie elektronicznej, lub razem z zamówieniem.

Wysyłka towarów

 1. Sprzedawca wysyła produkty w ciągu 72 godzin od daty zaksięgowania wpłaty. W przypadku zamówień specjalnych wysyłka nastąpi nie później niż w ciągu 72 godzin od dnia uzgodnionego terminu wykonania produktu specjalnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach maksymalny termin wysyłki wynosi 30 dni. Wysyłka produktu jest równoznaczna z wydaniem rzeczy kupującemu.
 2. Klient ma do wyboru poniższe sposoby dostawy:

  – InPost Paczkomaty 24/7
  – Kurier InPost.

 3. Kupujący ponosi koszty dostawy zamówionych produktów zgodnie z wybranym przez siebie sposobem dostawy, którego wysokość jest określona w aktualnym na dzień składania zamówienia w cenniku dostaw, zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu. Na wysokość kosztów wybranego sposobu dostawy, może mieć wpływ w szczególności docelowe miejsce wysyłki, jej wymiary oraz waga. Koszt dostawy składanego przez klienta zamówienia zostanie każdorazowo podany poprzez umieszczenie informacji o jego wysokości w toku procedury zakupu przed użyciem przez klienta przycisku „Zamawiam i płacę”. W przypadku zamówień specjalnych klient zostanie poinformowany o wysokości kosztów wysyłki wiadomością e-mail.

Zwroty towarów

 1. Kupujący, będący konsumentem może odstąpić od zawartej między nim a sprzedawcą umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki zamówionego produktu (prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia nie przysługuje innym niż konsumenci kupującym.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje kupującemu w stosunku do umów dotyczących zakupu produktów w ramach zamówienia specjalnego.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia kupujący powinien złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, wysłanego do kupującego mailem oraz dostępnego na stronie internetowej, następnie wysłanie go do sprzedawcy na adres reklamacyjny.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez kupującego, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca zwróci dokonane przez kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy. Jednakże sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Kupujący powinien zwrócić produkt wraz z paragonem w terminie 14 dni od odstąpienia przez niego od umowy poprzez odesłanie produktu na adres reklamacyjny sprzedawcy. Koszt zwrotu produktu ponosi kupujący.

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu rzeczy bez wad. Sprzedawca ponosi na zasadzie rękojmi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedanych produktów.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  – nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  – nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  – nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  – została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 3. Żądania kupującego wynikające z uprawnień przysługujących kupującemu z tytułu rękojmi należy kierować w formie pisemnej na adres reklamacyjny sprzedawcy.
 4. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w stosunku do kupujących, którzy zawarli umowę nie w charakterze konsumenta.

Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych kupujących/klientów w rozumieniu przepisów RODO, zwanym dalej administratorem.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów/kupujących sklepu w celach związanych ze świadczonymi przez sprzedawcę usługami na podstawie zgody klienta.
 3. Udzielenie przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zarejestrowania konta klienta oraz dokonania zakupu w sklepie.
 4. Klient może również wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych w związku ze świadczoną przez sprzedawcę usługą newsletter. Udzielenie zgody następuje poprzez zapisanie się klienta do usługi (zgoda marketingowa).
 5. Klient może w każdym czasie cofnąć wcześniej udzielone w konkretnych celach zgody. Cofnięcie zgody marketingowej następuje poprzez wypisanie się klienta z usługi newsletter. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta w celu związanym z dokonywaniem zakupów w sklepie następuje poprzez usunięcie konta klienta.
 6. W przypadku cofnięcia przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych po dokonaniu zakupu w sklepie, administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych kupującego w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy sprzedaży oraz w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora, związanych z kierowaniem przeciwko kupującym ewentualnych roszczeń jak i kierowania żądań w stosunku do administratora przez kupujących.
 7. Przetwarzanie danych osobowych klientów na podstawie ich zgody ma miejsce w okresie istnienia aktywnego konta klienta w sklepie lub w przypadku zgody marketingowej do czasu wypisania się klienta z newslettera.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w zakresie:

  – imienia i nazwiska
  – adresu korespondencyjnego
  – adresu poczty elektronicznej
  – numeru telefonu
  – numeru nip w przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury vat

 9. Klient ma prawo w każdym czasie sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe aktualizując dane konta klienta.
 10. Klient ma również prawo żądać od administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania przez administratora w przypadkach wskazanych przepisami RODO.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa między sprzedawcą a kupującym jest zawierana w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, w przypadku zajścia ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania w związku ze zmianą przepisów obowiązującego prawa, zmianą profilu działalności, w tym rodzaju oferowanych produktów, dostępnych sposobów dostawy lub metod płatności, aktualizacją danych sprzedawcy. Zmiana regulaminu zostanie niezwłocznie udostępniona na stronie internetowej sklepu.
 3. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie spory pomiędzy sprzedawcą a kupującym będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
 5. W stosunkach między sprzedawcą a kupującym nie będącym konsumentem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd miejscowo właściwy według siedziby sprzedawcy.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie pomiędzy sprzedawcą a kupującym następuje z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu.
 7. Klient akceptuje treść niniejszego regulaminu w procesie składania zamówienia.
 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 9. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 10. Sprzedawca. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej.
 11. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

Załączniki do regulaminu